Terapia Logopedyczna - Instytut Neurorozwoju i Sportu Gdańsk

Terapia Logopedyczna

Logopedia jest nauką o mocno interdyscyplinarnym charakterze, czerpiącą wiedzę m.in. z nauk medycznych, językoznawstwa, neuropsychologii, psychologii i pedagogiki. Zadaniem logopedii stosowanej jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji językowych, kształtowanie prawidłowej mowy, usuwanie rozmaitych wad wymowy (wrodzonych i nabytych) oraz przywracanie mowy w przypadku jej utraty, a w szerszym obszarze - również usuwanie trudności w nauce czytania i pisania. Co to jest terapia logopedyczna? Jakie są wskazania do jej podjęcia?

Co to jest terapia logopedyczna?

Terapia logopedyczna (nazywana również postępowaniem logopedycznym) to szereg działań, które podejmowane są w celu usunięcia lub zminimalizowania wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. W ramach terapii logopedycznej sięga się po różne metody (dobierane indywidualnie do pacjenta i rodzaju zaburzenia):

  • logopedyczne (specyficzne dla postępowania logopedycznego, np. metody mechaniczne, ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, fonogesty, język migowy, mówienie wydłużone),
  • lingwistyczne (zaczerpnięte z różnych działów językoznawstwa, np. metody fonetyczne, ćwiczenia dykcyjne),
  • pedagogiczne (stworzone na użytek terapii pedagogicznych i zaadaptowane do stosowania w terapiach logopedycznych, np. metoda dobrego startu, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu muzycznego, ),
  • psychologiczne (biorące pod uwagę psychologiczne uwarunkowania oraz skutki zaburzeń mowy, np. techniki relaksacyjne, psychodrama)
  • medyczne (specjalistyczne zabiegi chirurgiczne ortodontyczne, audiologiczne, foniaryczne, a także farmakoterapia, fizykoterapia czy laseroterapia; stosowane np. w przypadkach afazji, rozszczepu podniebienia czy wad zgryzu).

Efektywność terapii logopedycznej zależy zarówno od odpowiedniego doboru metod oraz kompleksowego podejścia do problemu, jak i ścisłej współpracy specjalistów z rodzicami / opiekunami pacjenta.

Co daje terapia logopedyczna?

Odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona terapia logopedyczna pozwala na usunięcie lub zminimalizowanie zaburzeń mowy (bądź jej nauczenie, jeśli z jakiś powodów się nie wykształciła lub przywrócenie jeśli została utracona), wyrównanie wszelkich opóźnień rozwoju mowy oraz wypracowanie sprawności językowej (na adekwatnym do wieku poziomie). W postępowaniu logopedycznym dąży się również do likwidacji przyczyn i skutków (pierwotnych i wtórnych) zaburzeń mowy, biorąc pod uwagę zarówno ich psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje.

Terapia logopedyczna optymalizuje rozwój dziecka, pozytywnie wpływając na jego funkcjonowanie w społeczeństwie i mierzenie się m.in. z obowiązkami szkolnymi. Postępowanie logopedyczne w przypadku młodzieży i osób dorosłych pozwala na likwidowanie / minimalizowanie wszelkich zaburzeń mowy (które nie zostały wyrównane w dzieciństwie lub z różnych przyczyn pojawiły się w późniejszym wieku), wypracowywanie odpowiedniej sprawności językowej lub przywrócenie mowy (w przypadku jej utraty).

Wskazania do terapii logopedycznej

Wskazaniem do podjęcia terapii logopedycznej może być zauważenie występowania zakłóceń procesu porozumiewania się u dziecka lub nabytych problemów z porozumiewaniem się u osoby dorosłej (np. po wypadku czy przebytym wylewie). Decyzję o konieczności wdrożenia terapii logopedycznej podejmuje logopeda (również w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem, pediatrą lub lekarzem prowadzącym leczenie osoby dorosłej).

Jeżeli więc mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące procesów oddychania, ssania i połykania u niemowlęcia oraz rozwoju mowy u dziecka (na dowolnym etapie: melodii, wyrazu, zdania czy swoistej mowy dziecięcej) - powinniśmy skorzystać z porady logopedycznej. Na konsultację logopedyczną koniecznie umówmy dziecko, u którego podejrzewamy upośledzenie słuchu fizycznego (upośledzenie słuchu stwierdzone w badaniach przesiewowych jest równoznaczne z koniecznością objęcia dziecka opieką logopedyczną), zaobserwujemy zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłową budowę języka, anomalie zębowe czy zniekształcenie zgryzu), wolniejszy przebieg rozwoju psychomotorycznego i/lub emocjonalnego dziecka (w stosunku do rówieśników) lub jeśli mowa dziecka nie spełnia standardów rozwoju mowy dla danego przedziału wiekowego.

Dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym może zostać skierowane na terapię logopedyczną na wniosek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, np. po przeprowadzeniu przesiewowych badań logopedycznych w przedszkolu lub szkole. Postępowanie logopedyczne może również zalecić pediatra prowadzący dziecko.

Jak wygląda terapia logopedyczna?

Decyzję o podjęciu terapii logopedycznej oraz konieczności zastosowania w jej ramach określonych metod podejmuje się po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy logopedycznej (badań przesiewowych) oraz badań uzupełniających / szczegółowych, dopasowanych do konkretnego problemu / zaburzenia i pacjenta (jego wieku, ogólnego stanu zdrowia, poziomu komunikatywności). Postępowanie logopedyczne

Jak długo trwa terapia logopedyczna?

Czas trwania terapii logopedycznej jest różny dla każdego pacjenta i zależy zarówno od problemu / zaburzenia (jego zaawansowania i złożoności), jak i szybkości postępów czynionych przez pacjenta, konieczności ich utrwalenia oraz współpracy wszystkich osób zaangażowanych w postępowaniu logopedycznym - pacjenta, jego rodziców lub opiekunów, specjalistów, wychowawców i nauczycieli (w przypadku przedszkolaka lub ucznia). Najczęściej terapia logopedyczna trwa minimum kilkanaście miesięcy.

Terapia logopedyczna - Gdańsk

Instytut Neurorozwoju i Sportu w Gdańsku oferuje najwyższej jakości usługi doświadczonych specjalistów - logopedów, pedagogów, psychologów i lekarzy różnych specjalności. Terapie pedagogiczne dedykowane są dzieciom i młodzieży, borykającym się z różnego rodzaju problemami natury logopedycznej.

Diagnoza i terapia logopedyczna w naszym ośrodku obejmuje przede wszystkim:

  • terapię karmienia - w ramach postępowania logopedycznego diagnozujemy i dążymy do usunięcia nieprawidłowości w oddychaniu, ssaniu i połykaniu u wcześniaków, noworodków i niemowląt;
  • terapię wad wymowy i zgryzu - w ramach postępowania logopedycznego diagnozujemy wady wymowy i zgryzu, sięgając po różne metody dążymy do korygowania wad wymowy oraz wyleczenia wad zgryzu (leczenie ortodontyczne);
  • terapię rozwoju mowy - w ramach postępowania logopedycznego diagnozujemy nieprawidłowości w rozwoju mowy i dążymy do ich wyrównania oraz wypracowania sprawności językowej;
  • terapię rozszczepu wargi i podniebienia - w ramach postępowania logopedycznego dążymy do likwidowania zaburzeń mowy i ewentualnych opóźnień w jej rozwoju wynikających z rozszczepu wargi i podniebienia;
  • terapię ręki - w ramach postępowania logopedycznego prowadzimy terapię ręki, korygując wszelkie nieprawidłowości.