Dogoterapia kurs - Instytut Neurorozwoju i Sportu Gdańsk


Dogoterapia kurs


Dogoterapia jest metodą wzmacniającą efektywność rehabilitacji, psychoterapii i edukacji pacjentów borykających się z rozmaitymi problemami, natury fizycznej i/lub psychicznej. Aktywizowanie osób opiera się w tym przypadku na udziale w procesie terapeutycznym odpowiednio wyselekcjonowanego, wyszkolonego i przygotowanego psa - motywatora, prowadzonego przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia odbywa się w poszanowaniu czworonoga i jego praw, nigdy ze szkodą dla zwierzęcia.

Kursy terapeutyczne - dogoterapia

Prowadzenie dogoterapii wymaga posiadania odpowiednich umiejętności i kwalifikacji, które można zdobyć w trakcie certyfikowanych kursów. Kursy dogoterapii w Instytucie Neurorozwoju i Sportu prowadzone są przez doświadczoną kadrę, według autorskich programów. Kursy mają charakter teoretyczno - praktyczny i obejmują zarówno zajęcia dydaktyczne, jak i praktyki. Warunkiem zaliczenia kursu dogoterapii i uzyskania tytułu zawodowego dogoterapeuty jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwuczęściowego (część pisemna i część ustna) egzaminu końcowego.

Cele i założenia kursu dogoterapii

Celem kursu dogoterapii jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu terapii z udziałem psa oraz uzyskanie uprawnień zawodowych. Uzyskane uprawnienia są zgodne z ustawą o sporcie, rozporządzeniem MEN oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a uzyskane zaświadczenie MEN oraz certyfikatu ukończenia kursu umożliwia podjęcie legalnej pracy w zawodzie dogoterapeuty we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dla kogo kurs dogoterapii?

Kursy dogoterapii przeznaczone są dla osób pełnoletnich, nie posiadających przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. To sposób na podniesienie lub rozszerzenie kwalifikacji zawodowych, z którego korzystają zarówno terapeuci i rehabilitanci, jak i psycholodzy, pedagodzy - osoby pracujące m.in. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, szkołach czy przedszkolach, a także w sanatoriach czy domach seniora. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dogoterapii umożliwia również założenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług dogoterapeutycznych.

Dogoterapia w praktyce - cele i formy zajęć

Dogoterapia czyli terapia z udziałem psa to metoda terapeutyczna, która ma pozytywny wpływ na rozwój człowieka w wielu aspektach.

W trakcie zajęć pies motywuje uczestników do działania, wyzwalania spontanicznej aktywności. Wzrasta też poczucie własnej wartości oraz kształtują się pozytywne umiejętności społeczne człowieka. Jest to terapia wspierająca rehabilitację, co prowadzi do poprawy sprawności ruchowej, stymuluje również wszystkie zmysły.

Metoda stosowana jest także jako forma relaksu. Dogoterapia to szeroki wachlarz form zajęć, które dobiera się adekwatnie do indywidualnych potrzeb osób uczestniczących w spotkaniach z psem.

Do najpopularniejszych form dogoterapii należy zaliczyć

  • AAA (Animal Assisted Activities), czyli aktywne spotkania z udziałem zwierząt (ZP - zajęcia z psem) - spotkania stwarzają rozmaite możliwości edukacyjne, motywacyjne i rekreacyjne, z możliwymi korzyściami terapeutycznymi; celem spotkań z psem jest dostarczenie uczestnikom pozytywnych emocji i satysfakcji wynikających z kontaktu z czworonogiem, przełamywanie lęków, stymulowanie zmysłów;
  • AAA najczęściej mają formę ukierunkowanej zabawy w grupie (zajęcia grupowe);
  • AAE (Animal Assisted Education), czy edukacja z udziałem zwierząt (EP - edukacja z psem) - zajęcia edukacyjne mają na celu usprawnianie strefy intelektualnej i zdolności poznawczych uczestnika, zadaniem psiego terapeuty jest w tym przypadku podnoszenie motywacji do nauki, m.in. poprzez stworzenie optymalnych warunków, w których uczestnik czuje się bezpieczny i skoncentrowany;
  • AAE mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo, najczęściej według przygotowanego wcześniej scenariusza;
  • AAT (Animal Assisted Therapy), czyli terapia z udziałem zwierząt (TP - terapia z psem) - zestaw konkretnych ćwiczeń, które mają umożliwić osiągnięcie zamierzonego celu rehabilitacyjnego;
  • AAT opierają się na indywidualnym podejściu do pacjenta, a szczegóły metody układane są w konsultacji z lekarzem prowadzącym i/lub rehabilitantem.