Bilateralna Integracja


Termin:  

I część : 18-20.10.2019

Szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne)

Piątek: 9:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 17:00
Niedziela 9:00 – 15:00

Miejsce: Gdańsk, ul. Świętokrzyska 25

KOSZT: 2200zł 

 

ZAPISY: 

INSTYTUT NEUROROZWOJU I SPORTU
e-mail: kontakt@instytutns.pl 
tel.: 606 -610 -599, 501- 630 - 110

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opłata:  
- zaliczka 300 zł do 7 dni od dnia rezerwacji mailowej lub telefonicznej 
- pozostała część kwoty maksymalnie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu   

Konto : 

mBANK nr: 13 1140 2004 0000 3702 7559 5895 

Tytułem: Nazwa Kursu i część + imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.  

* W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi 
* W przypadku nie zebrania odpowiedniej grupy uczestników lub odwołania kursu przez organizatora cała wpłacona kwota zostanie przelana na konto wpłacającego.     

Na miejscu można skorzystać z obiadu – Koszt 20-30 zł.  
Osoby zainteresowane obiadami proszę o potwierdzenie.  
Na szkolenie proszę zabrać ze sobą wygodny strój.  
 

Informacje na temat Kursu Bilateralnej:

Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.

Obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej w znacznej części nakłada się na zaburzenia motoryczne odczytywane w diagnostyce integracji sensorycznej. Bilateralna integracja to koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu).

Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała.

Bilateralna nauka trwająca aż do wieku szkolnego, w znacznej części zależy od doświadczeń, które mogą zawierać błędne informacje, a te prowadzą do problemów w nauce takich jak niezrozumienie instrukcji, problemów w rozróżnianiu prawej i lewej strony, problemów z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią.

Do kogo skierowany jest program Bilateralnej Integracji (BI)?

Jest to program zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wiele osób, u których występują opóźnienia rozwoju, mają trudności w nauce lub odnoszą niepowodzenia, w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD. Ci prezentują często niedojrzałość w systemie motorycznym. Wówczas może ujawnić się słabe lub niesymetryczne napięcie mięśniowe, nieadekwatność, deficyty uwagi oraz słaba pamięć, słaba kontrola mięśni oka i upośledzenie funkcji wizualnych, słuchowych i percepcji. Opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym.

Symptomy zaburzeń obustronnej integracji, integracji bilateralnej (BI):

Często towarzyszą zaburzeniom posturalno-okoruchowym
Obniżona obustronna koordynacja (np. łapanie piłki)Trudności z rozróżnieniem stron prawa-lewa
Unikanie przekroczenia linii środkowej ciała (np. krążenia tułowia)
Niewykształcona w pełni lateralizacja
Niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych (kopanie piłki w ruchu)

 Program ćwiczeń ruchowych wzmacniających bilateralną integrację wg SHEILA DOBIE

Program ten opracowano jako sekwencje kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być stosowane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka, aby maksymalnie wspierać jego rozwój i zdolności edukacyjne.

W czasie programu dziecko poznaje nie tylko swoje ciało i jego położenie w przestrzeni, ale również w wyniku treningu umie łączyć wykonywanie wielu czynności naraz.

Jeśli ćwiczenia są wprowadzane stopniowo i ostrożnie, to program dwustronnej integracji:

Poprawia u dziecka świadomość ciała (schemat ciała w przestrzeni).
Poprawa równowagi statycznej i dynamicznej.
Lepsza kontrola postawy.
Lepsza współpraca między półkulami.
Poprawa współpracy ciała w obrębie góra – dół, lewo-prawo, przód-tył.
Poprawa poczucia kierunku.
Poprawa pamięci sekwencyjnej i planowania ruchu.
Automatyzacja ruchu.
Jest możliwa wielozadaniowość.
Poprawa funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi, pamięci

Mogą być dodatkowe korzyści takie jak wzrost pewności siebie, poczucie własnej wartości i motywacji.

Program ćwiczeń jest etapowy. Każdy element ćwiczeń jest łatwy do przeprowadzenia. Ćwiczenia zmieniamy, kiedy osiągniemy podniesienie poziomu sprawności fizycznej lub kiedy osiągnięty zostanie prawidłowy ruch każdego segmentu. W późniejszym czasie są dodawane wielozadaniowe elementy, które obejmują wizualne i słuchowe przetwarzanie.

Jest możliwe łączenie programu ćwiczeń integracji bilateralnej (obustronnej integracji) z innymi programami ruchowymi np. programem INPP lub programem integracji sensorycznej (SI).

Cechą charakterystyczną programu integracji bilateralnej jest hamowanie nieprawidłowych aktywności i wprowadzanie w ich miejsce prawidłowych wzorców ruchowych.

Diagnostyka:

Podjęcie programu terapii integracji bilateralnej jest poprzedzone diagnostyką, w celu wykrycia problemów w rozwoju dziecka. Diagnoza powinna obejmować również takie obszary jak wyniki w nauce, sprawność fizyczną, rozwój, funkcje słuchowe i wzrokowe. Wyniki testów diagnostycznych dają pozycję startową dla rozpoczęcia ćwiczeń oraz dają możliwość oceny postępów (ewaluacja).

Oprócz standardowych dowodów zmian zachodzących podczas programu ćwiczeń są też dowody subiektywne np. obserwacja rodziców, nauczycieli, terapeutów, samych dzieci, co w sumie da całościowy obraz rzeczywistych zmian.

Kurs przeznaczony jest dla:

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli nauczania zintegrowanego, pedagogów wspierających, specjalistów terapii pedagogicznej, nauczycieli wychowania fizycznego, terapeutów integracji sensorycznej, psychologów, logopedów oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi, które mają problemy z : zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi.

Uczestnicy uzyskują tytułu licencjonowanego terapeuty Bilateralnej Integracji. Po szkoleniu będą Państwo mieli uprawnienia do prowadzenia diagnozy i programu terapii.
 

Prowadzący:

Katarzyna Rychetsky – pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Organizuję szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Martin Rychetsky – terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji, trener metody bilateralnej integracji, superwizor  metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu ( Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.